سامانه هوشمند حقوق و دستمزد ابری

Monday, March 13, 2017
 • ثبت کارکرد روزانه پرسنل
 • تعریف و تنظیم پارامترهای افزایشی فیش حقوقی
 • تعریف و تنظیم پارامترهای کاهشی فیش حقوقی
 • صدور اتوماتیک فیش حقوقی پرسنل بر اساس رده سازمانی
 • لیست فیش حقوقی پرسنل
 • گزارشات کارکرد و فیشهای حقوقی پرسنل
 • امکان اتصال دستگاه ثبت ورود و خروج
 • مدیریت بخشها و قسمتهای سازمانی
 • مدیریت پستها و سمتهای سازمانی
 • مدیریت گروه و پایه حقوق
 • ایجاد و مدیریت بینهایت پکیج حقوقی
 • مدیریت پارامترهای فیشهای حقوقی
 • خروجی اداره بیمه تامین اجتماعی
 • خروجی اداره دارایی و مالیات
Leave your comment